Obraz, Portret zeny , F.Dvorak

Obraz olej platno, Hlava zeny, sign.Fr.Dvorak /na zadni strane uvedeno:Neully sur Seine 1901 43x35cm,puvod obrazu znamy/sbirka /, z autorova parizskeho obdobi