Nadoba hlinena,ranny stredovek

Nadoba hlinena, ranny stredovek cca poc.9.stol., okruh Prahy v.10,5cm,prumer 12cm/ , konzultovano s experetem UMPRUM muzea Praha/